Welding Case Story – Orbital tank welding in Norway by Weldingdroid.

Welding case story Orbital tank welding in Norway by Weldingdroid.

Orbital tank welding with seam tracking in Norway by Weldingdroid.

  • Case story.
  • Orbital tank welding in Norway.
  • Seam tracking.
  • No bevel.
weldingdroid-orbital-tank-welding-seam-tracking-case-story-1
weldingdroid-orbital-tank-welding-seam-tracking-case-story-2
weldingdroid-orbital-tank-welding-seam-tracking-case-story-3
weldingdroid-orbital-tank-welding-seam-tracking-case-story-4
weldingdroid-orbital-tank-welding-seam-tracking-case-story-5
weldingdroid-orbital-tank-welding-seam-tracking-case-story-6
weldingdroid-orbital-tank-welding-seam-tracking-case-story-7
weldingdroid-welding-seam-tracking-and-purgemaster-learn-welding-1